ÁSZF

ÁSZF LETÖLTÉSE

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a FOTELGAZDA Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.fotelgazda.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Fotelgazda) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Fotelgazda a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.fotelgazda.hu keresztül történik.

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Fotelgazda által az internetes felületen keresztül benyújtott Egyedi megrendelésnek. Amennyiben az Egyedi megrendelés és jelen ÁSZF között ellentmondás található, úgy az Egyedi megrendelés tartalma az irányadó.

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata.

Az egyedi megrendelésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) foglalt rendelkezések irányadóak.

A Szolgáltató adatai:

Név: FOTELGAZDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7666 Pogány, Rákóczi utca 12/1.

Cégjegyzékszám: 02-09-083611

Adószám: 26290579-2-02

Bejegyző bíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Képviselő: Weisz Péter ügyvezető

Levelezési cím: 7666 Pogány, Rákóczi utca 12/1.

E-mail cím: info@fotelgazda.hu

A Szolgáltató és a Fotelgazda közötti kapcsolattartás módja: elektronikus kapcsolattartás.

A Szolgáltató és a Fotelgazda egymással minden esetben a Honlapon keresztül kommunikálnak. Amennyiben a Szolgáltató a Honlapon keresztül üzenetet küld a Fotelgazdának, úgy arról a rendszer a Fotelgazdának minden esetben értesítést küld a Fotelgazda e-mail címére is.

 1. A Honlap használatának „játékszabályai”, a Felek jogai és kötelezettségei

A játék felépítése, a játék résztvevői

 1. A Honlapon a Fotelgazdaként történő regisztrációt követően a Fotelgazda a jelen ÁSZF-ben ismertetett játékszabályok betartása mellett választása szerinti élő állatot (sertés, tyúk, fürj, juh, méhcsalád, kecske) tarthat.
 2. 1. A Fotelgazda felhasználói fiókjába történő bejelentkezést követően az „Állat tartása” fülre kattintással választhatja ki az oldal által felkínált lehetséges opciókból a tartani kívánt állat fajtáját és számát. Az oldalon az adott állat neve mellett minden esetben szerepel annak vételára is.
 3. A Fotelgazda a „Döntöttem, szeretném!” fülre kattintással véglegesítheti az állat megvételére

irányuló szándékát.

 1. Ezt követően a Fotelgazdának 24 óra áll rendelkezésére ahhoz, hogy a kiválasztott állat

Honlapon feltüntetett vételárát átutalja a Szolgáltató Honlapon megadott számlaszámára. Amennyiben a Fotelgazda ezen 24 órán belül nem utalja át a Szolgáltató bankszámlájára az általa tartani kívánt állat vételárát, úgy az a Fotelgazda szerződéstől való elállásának minősül, és a rendszer a 24 óra elteltét követően a Fotelgazda megrendelését automatikusan törli.

 1. A Szolgáltató a Fotelgazda által kiválasztott állatot a vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követő legkésőbb 7 munkanapon belül bizományosként vásárolja meg  a Fotelgazda javára, majd gondoskodik az állatnak egy Bértartónál( Bérnevelőnél) történő elhelyezéséről, aki ezt követően az állatot gondozza, neveli.
 2. A Fotelgazda az általa kiválasztott állat sorsát annak Szolgáltató általi beszerzését követően az „Állataim” fülre kattintással tudja nyomon követni.
 3. 1. A Felek minden állat esetében meghatároznak egy ún. maximális tartási időt, amely a következő:

 

Állat fajtája

Maximális tartási idő

 •  

12 hónap

 1.  

12 hónap

 •  

60 hónap

 •  

20 hónap

 •  

18 hónap

 1.  

24 hónap

 

 

  1.5.2. Felek egyezően rögzítik, hogy a Szolgáltató az adott állat Bértartó (Bérnevelő) általi tartásáról kizárólag a fenti táblázatban meghatározott maximális tartási idő lejártáig gondoskodik, ezen idő lejártát követően az adott állat további sorsáról való döntés és az annak végrehajtása iránti intézkedés a Fotelgazda joga és felelőssége.

Az adott állatra vonatkozó maximális tartási idő lejárta előtt 15 nappal a Szolgáltató a Honlapon keresztül értesítést küld a Fotelgazda részére, amelyben tájékoztatja a Fotelgazdát arról, hogy a maximális tartási idő 15 nap múlva lejár, és egyben felhívja a Fotelgazdát, hogy a maximális tartási idő lejártáig rendelkezzen a tulajdonát képező állat további sorsáról.

Amennyiben a Fotelgazda a Szolgáltató ezen felhívására nem rendelkezik az állat sorsáról, úgy a Szolgáltató a maximális tartási idő lejártának napján a Honlapon keresztül újabb értesítést küld a Fotelgazdának, melyben felhívja a Fotelgazdát a maximális tartási idő lejártára, és  nyilatkozattételre szólítja fel az állat további sorsával kapcsolatban.

Felek megállapodnak abban, hogy arra az esetre, ha a Fotelgazda ezen időpontig nem nyilatkozik arra az esetre eladási opciót kötnek ki, azaz a nyilatkozat megtételére nyitva álló 15 napos határidő eredménytelen elteltét követő 31. napon   a Fotelgazda 1 havi bértartási díj ellenében minden további külön nyilatkozat nélkül eladja a Szolgáltatónak az adott állatát.(Eladási opció) A Felek ez esetben  az adott állat egy havi bértartási ( bérnevelési) díjnak megfelelő összegű vételárát a Szolgáltató által finanszírozott  1 havi ellátás összegével teljesítettnek tekintik. 

 1. . Az állat fajtájára meghatározott maximális tartási idő lejártát követő 31. napon a Szolgáltató

         és a Fotelgazda közötti szerződés megszűnik.

Amennyiben a Fotelgazda a felhívást követő 15 napon belül sem nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy mi legyen a tulajdonát képező állat további sorsa, úgy ez a Fotelgazda részéről az eladási opciós jog gyakorlásának minősül, mely által a Szolgáltató az állatot a maximális tartási idő lejártát követő 31.napon  az állat 1 havi tartási költségeinek a Fotelgazda helyett történő megfizetése fejében megvásárolja a Fotelgazdától, mely esetben az állat tulajdonjoga a Szolgáltató által a maximális tartási idő lejártát követően a Fotelgazda helyett finanszírozott költségek viselésével a Fotelgazda részére történő minden további fizetési kötelezettség nélkül a Szolgáltatóra száll át.

 1. Az állatok szaporulata, valamint „hozadéka” (értsd pl.: a tyúk, fürj tojása, a juh teje ill. az abból készített sajt, a méhcsalád által készített méz, stb.) ugyancsak a Fotelgazda tulajdonát képezik.
 2. A tulajdonát képező állatok fejlődését a Fotelgazda a Honlapon rendszeres időközönként közzétett képeken, illetve grafikonokon kísérheti figyelemmel.
 3. A Fotelgazda tulajdonát képező állatok és azok szaporulata az egyedi azonosításukra alkalmas azonosító jellel rendelkeznek, a csirkék és fürjek tojásai azonban egyedi azonosítóval nem kerülnek ellátásra (annak gyakorlati kivitelezése nehézségeire tekintettel).
 4. A Fotelgazda tulajdonát képező állat elhelyezéséről, azok teljes tartásáról, gondozásáról, neveléséről a Szolgáltató által a Fotelgazda nevében ezen feladat ellátásával megbízott, megfelelő speciális szakismeretekkel és infrastruktúrával rendelkező Bértartó ( Bérnevelő) gondoskodik.
 5. A Fotelgazda és a Bértartó egymással a Szolgáltatón keresztül tartják a kapcsolatot, rajta keresztül, az ő közvetítésével kommunikálnak egymással. A Fotelgazda a tulajdonát képező állat, valamint annak „hozadéka” sorsáról a Szolgáltató felhívására, a Szolgáltató által felkínált lehetőségek közül választva hoz döntést, mely döntés megfelelő végrehajtása iránt a Szolgáltató intézkedik.
 6. Hozzáértő szakember lévén a Szolgáltató által a Fotelgazda képviseletében megbízott Bértartó ( Bérnevelő)a jogszabályok keretei között  szabadon határozhatja meg, hogy az általa gondozott állatokat milyen gyakorisággal, milyen fajtájú, minőségű és mekkora mennyiségű táplálékkal eteti, azokat hogyan gondozza, hol és milyen (az állat fajtája által megkívánt) körülmények között tartja. Szintén a Bértartó dönt az esetleges oltások, gyógyszerek, orvosi kezelések szükségességéről.

Az állatok gondozásával, nevelésével, tartásával, egészségével stb. kapcsolatos szakkérdésekben tehát a Bértartó rendelkezik kizárólagos döntési jogosultsággal, ezen fontos döntésekről azonban a Szolgáltató a Honlapon keresztül minden esetben értesíti a Fotelgazdát.

      

       A Fotelgazda jogai és kötelezettségei

 1. A tulajdonát képező állatok tartásával (elhelyezés biztosítása, itatás, etetés, gondozás stb), egészségügyi ellátásával, szaporításával, „hozadékával” való rendelkezéssel, stb. kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget tulajdonos lévén a Fotelgazda viseli:
 1. Az állatok rendes tartásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére (elhelyezés biztosítása, etetés, itatás, gondozás, egészségügyi oltások) és a Szolgáltató díjára a Fotelgazda havonta előre, legkésőbb a tárgyhónap 5. napjáig köteles átutalni a Szolgáltató Honlapon megadott bankszámlaszámra egy, a Szolgáltató által előre meghatározott fix összeget.

Ez a Fotelgazda által havonta előre fizetendő összeg magában foglalja az ő havi egyszeri alkalommal történő ingyenes kiszállítást is, amely a Fotelgazda által kiválasztott állat azok szaporulata vagy „hozadéka” havonta egyszeri ingyenes házhozszállítását foglalja magába. A hónapban történő minden további – a havi egyszeri ingyenes szállítást meghaladó – házhozszállításért a Szolgáltató díjat számít fel a Fotelgazdának, mely díj pontos összegéről a Szolgáltató a Fotelgazdát a Fotelgazda házhozszállítási igényének a Honlapon keresztül történő leadását követő 6 órán belül értesíti. A Szolgáltató pontos szállítási költséget megjelölő üzenetének a Fotelgazda fiókjába történő megérkezését követően a Fotelgazdának 6 óra áll rendelkezésére ahhoz, hogy a házhozszállítást  visszamondja. Amennyiben a Fotelgazda a Szolgáltató pontos szállítási költséget tartalmazó üzenetének a Fotelgazda fiókjába  történő megérkezését követő 6 órán belül mondja vissza a házhozszállítási szolgáltatást, úgy a szolgáltatás megrendelése a Fotelgazda által véglegesítettnek tekintendő, és ezesetben a Fotelgazda akkor is köteles megtéríteni a házhoz szállítás díját a Szolgáltatónak, amennyiben a szállított dolog átvételét megtagadja, vagy a házhozszállításkor nem tartózkodik az általa megadott szállítási címen.

 1. Az állatok rendes tartásával kapcsolatban felmerülő rendkívüli kiadások (pl: amennyiben a Fotelgazda az állatot fedeztetni szeretné, a fedeztetés költségei, feldolgozás, kolbászkészítés, füstölés költségei, stb.) ugyancsak a Fotelgazdát, mint tulajdonost terhelik a havonta fizetendő fix díjon felül.. Ezen költségeket a Fotelgazda a Szolgáltató erre irányuló – a pontos összeg megjelölését is tartalmazó – felszólítására, a felszólítás közlését követő legkésőbb 48 órán belül köteles átutalni a Szolgáltató Honlapon feltüntetett számlaszámra.
  1. A Szolgáltató felhívására a Fotelgazda, mint tulajdonos joga és egyben kötelezettsége, hogy döntsön az olyan kérdésekben, amelyek a tulajdonában álló állatok szaporításával, szaporulatával, „hozadékával” (értsd pl.: a tyúk, fürj tojása, a juh teje ill. az abból készített sajt, a méhcsalád által készített méz, stb.), hasznosításával (értsd pld.: a disznóból szalonna, kolbász, stb. készítése, a tyúk levágása, húsának felhasználása, stb.) kapcsolatosak.

Rendelkezési joga keretében a Fotelgazda különösen az alábbiakról dönthet:

Sertés esetében:

 1. levágás

a.1) kolbászkészítés (csípős, nem csípős)

 - saját célra felhasználás

a.2) sonkakészítés:

- saját célra felhasználás (házhozszállítás)

a.3) hús:

- saját célra felhasználás (házhozszállítás)

                Juh/Kecske esetében:

 1. feldolgozás

a.1) kolbászkészítés (csípős, nem csípős):

 - saját célra felhasználás

a.2) sonkakészítés:

  - saját célra felhasználás (házhozszállítás)

a.3) hús:

  - saját célra felhasználás (házhozszállítás)

                           b)  döntés a „hozadék” sorsáról:

                                 b.1) kecskesajt készítése:

                                   - saját célra felhasználás (házhozszállítás)

                  Csirke és fürj esetében:

a)   levágás

a.1) hús:

  - saját célra felhasználás (házhozszállítás)

                           b)  döntés a „hozadék” sorsáról:

                                 b.1) tojás:

- saját célra felhasználás (házhozszállítás)

                    Ennek során figyelembe kell venni, hogy a csomagolás adottságaiból kifolyólag a tojás

                    csak 6 db-os, illetve 10 db-os kiszerelésben rendelhető!

 

             Méh esetében:

 

 1. döntés a „hozadék” sorsáról

     a.1) méz:

      - saját célra felhasználás  (házhozszállítás)

A Fotelgazda köteles a Szolgáltató felhívását követően legkésőbb 48 órán belül a tulajdonát képező állat, valamint annak „hozadéka” sorsával való rendelkezés körében a szolgáltató által felajánlott opciók közül a neki tetsző hasznosítási módot/módokat kiválasztani.

A Fotelgazda tudomásul veszi, hogy a tyúk/fürj tojása esetében – a tojások egyedi azonosítóval való ellátása megvalósításának nehézségeire tekintettel – a Fotelgazda nem a tulajdonában álló tyúk/tyúkok vagy fürj/fürjek által tojt tojáson szerez tulajdonjogot, hanem a tojások Fotelgazdák közötti elosztása esetében egy speciális elosztása szabály érvényesül: a Bértartónál ( Bérnevelőnél) tartott összes tyúk ill. fürj által egy héten összesen „termelt” tojás számát elosztják a Bértartónál (Bérnevelőnél) nevelt összes tyúk ill. fürj számával, és valamennyi tyúk, ill. fürj esetében az így kapott számot fogadják el az adott héten egy tyúk, ill. fürj által tojt tojások számának.

Pl..:

Bértartónál nevelt tyúk száma: 23 db

 1. Géza Fotelgazdáé: 5 tyúk
 2. Márton Fotelgazdáé: 3 tyúk
 3. Lajos Fotelgazdáé: 6 tyúk
 4. Irén Fotelgazdáé: 5 tyúk
 5. Mária Fotelgazdáé: 4 tyúk

 

Az első héten összesen ennyi tojást tojtak a tyúkok: 69 db

69 (db tojás) / 23 (tyúk) = 3   az adott héten tehát egy tyúk 3 db tojást tojt

 • a tojáselosztás a Fotelgazdák között az adott hétre vonatkozóan tehát a következőképpen alakul:
 • Géza Fotelgazda: 5 tyúk x 3 tojás = 15 db tojás
 • Márton Fotelgazda: 3 tyúk x 3 tojás = 9 db tojás
 • Lajos Fotelgazda: 6 tyúk x 3 tojás =18 db tojás
 • Irén Fotelgazda: 5 tyúk x 3 tojás = 15 db tojás
 • Mária Fotelgazda: 4 tyúk x 3 tojás =12 db tojás

Döntés: termék felhasználása saját célra

Amennyiben a Fotelgazda úgy rendelkezik, a tulajdonát képező állatot vagy azok valamely „hozadékát” a Szolgáltató a Fotelgazda által megadott, Pécsen és annak 15 km-es vonzáskörzetében lévő szállítási címre házhoz szállítja. Ezen Szolgáltató általi házhoz szállítási szolgáltatás havonta 1 alkalommal ingyen, minden további alkalommal pedig szállítási díj ellenében történik, mely szállítási díj pontos összegéről a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Fotelgazdát (bővebben lásd: 1.10. pont a) alpont)

A Fotelgazda tudomásul veszi, hogy amennyiben a házhoz szállítani kért állatot vagy terméket azok havi első alkalommal történő ingyenes házhozszállításakor a Fotelgazda által megadott szállítási címen bármely okból nem veszi át, úgy a Szolgáltató a második házhozszállításért egy előre meghatározott összegű, a Fotelgazdával előzetesen e-mail üzenetben közölt díjat számít fel a Fotelgazdának.

A Fotelgazda köteles a tulajdonát képező állatokról való gondoskodás során a jó gazda gondosságával eljárni, azaz:

 • köteles a tulajdonát képező állat rendes tartásával kapcsolatos költségeket és díjakat havonta előre átutalni a Szolgáltató Honlapon megadott számlaszámára.
 • köteles a tulajdonát képező állat tartásával kapcsolatban felmerülő rendkívüli kiadásokat (pld.: amennyiben a Fotelgazda az állatot fedeztetni szeretné, a fedeztetés költségei, kolbászkészítés költségei, stb.) és az azokhoz kapcsolódó díjakat  azok felmerülésekor, a Szolgáltató felhívását követő legkésőbb 48 órán belül átutalni a Szolgáltató 10701214-70815083-51100005 számú számlájára.
 • köteles a Szolgáltató felhívását követően legkésőbb 48 órán belül a tulajdonát képező állat, valamint annak „hozadéka” sorsával való rendelkezés körében a Szolgáltató által a Honlapon felajánlott opciók közül a neki tetsző hasznosítási módot (pld.: disznó esetében: szaporítás, levágás; tyúk tojása esetében: tojás Fotelgazda részére történő házhoz szállítása) kiválasztani azzal, hogy tudomásul veszi, hogy választása módosítására nincs lehetősége, az véglegesnek minősül.

       A Fotelgazda általi szerződésszegés/kötelezettségszegés következményei:

 1. Amennyiben a Fotelgazda a jelen ÁSZF 1.13. pontjában foglalt tulajdonosi kötelezettségeit megszegi, és a tulajdonát képező állat rendes tartásáért havonta előre fizetendő díjat, illetve a rendkívüli kiadások költségeit legkésőbb a tárgyhónap 15. napjáig sem utalja át a megadott bankszámlára, úgy a Szolgáltató a felszólítást küld a Fotelgazda részére, melyben a nem fizetés következményeinek ismertetése mellett felszólítja a Fotelgazdát a díj megfizetésére.

Amennyiben a Fotelgazda 1 havi tartási díj megfizetésével késedelembe esik, vagy a rendkívüli kiadások költségeit az első felszólítást követően sem fizeti meg, úgy a Szolgáltató ismételten felszólítja a Fotelgazdát az 1 havi tartási díj, illetve a meg nem fizetett rendkívüli kiadások költségeinek megfizetésére, a nem fizetés következményeire történő figyelmeztetés mellett.

Felek megállapodnak abban, hogy arra az esetre, ha a Fotelgazda ezen időpontig nem teljesíti fizetési kötelezettségét arra az esetre eladási opciót kötnek ki, azaz a nyilatkozat megtételére nyitva álló 15 napos határidő eredménytelen elteltét követő 31. napon   a Fotelgazda 1 havi bértartási díj ellenében minden további külön nyilatkozat nélkül eladja a Szolgáltatónak az adott állatát.(Eladási opció) A Felek ez esetben  az adott állat egy havi bértartási ( bérnevelési) díjnak megfelelő összegű vételárát a Szolgáltató által finanszírozott  1 havi ellátás összegével teljesítettnek tekintik. 

Amennyiben a Fotelgazda a tulajdonát képező állat tartásának 1 havi díját, illetve a meg nem fizetett rendkívüli kiadások költségeit ezen második felszólítást követő 3 napon belül sem fizeti meg a Szolgáltató részére, úgy ez a Fotelgazda részéről az eladási opciós jog gyakorlásának minősül, mely által a Szolgáltató az állatot a Fotelgazda helyett finanszírozott 1 havi tartási díj, illetve a meg nem fizetett rendkívüli kiadások díjának viselése ellenében megvásárolja a Fotelgazdától, mely esetben az állat tulajdonjoga az 1 havi tartási díj illetve a Szolgáltató által finanszírozott  költségek viselésével a Fotelgazda részre történő minden további fizetési kötelezettség nélkül a Szolgáltató tulajdonába kerül.

Ezzel kapcsolatban a Fotelgazda a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a tulajdonát képező állat havonta előre esedékes 1 havi  díjának, vagy a rendkívüli kiadások díjának másodszori felszólításra történő meg nem fizetése a Fotelgazda részéről az eladási opciós jog gyakorlásának minősül, melynek következtében ezen 1 havi tartási díj, illetve a rendkívüli kiadások díjának átvállalása fejében a Szolgáltató a Fotelgazda által gyakorolt eladási opciós jog gyakorlásra vonatkozó nyilatkozat megtételével  szerez tulajdonjogot.

 1. Amennyiben a Fotelgazda a jelen ÁSZF 1.14. pontjában foglalt tulajdonosi kötelezettségeit megszegi, és a Szolgáltató felhívását követően legkésőbb 48 órán belül a tulajdonát képező állat, valamint azok „hozadéka” sorsával való rendelkezés körében a szolgáltató által felajánlott opciók közül a neki tetsző hasznosítási módra vonatkozóan nem nyilatkozik, úgy ez a Fotelgazda hallgatásának minősül, mely esetben ezen szabályzat elfogadásával felhatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy a„hozadékok” sorsáról oly módon döntsön, hogy azokat az általa kiválasztott jótékony célra fordítsa.

A Fotelgazda tudomásul veszi, hogy amennyiben a hallgatása következtében, azzal összefüggésben a tulajdonát képező állatban, vagy annak szaporulatában, illetve „hozadékában” kár keletkezik, úgy a Fotelgazda hallgatásából eredő teljes kár kizárólag a Fotelgazdát, mint tulajdonost terheli, az sem a Szolgáltatóra, sem más harmadik személyre át nem terhelhető.

 

       A Szolgáltató által a Fotelgazda részére nyújtott szolgáltatások

 1. A Szolgáltató a vételár Fotelgazda által a Honlapon megadott bankszámlaszámra történő átutalását követő legkésőbb 7 munkanapon belül bizományosként gondoskodik a Fotelgazda által kiválasztott állat beszerzéséről, és annak a Szolgáltató által a Fotelgazda megbízásából arra kijelölt, az állat  gondozásához megfelelő szakértelemmel és infrastruktúrával rendelkező Bértartónál(Bérnevelőnél)  történő elhelyezéséről.
 2. A Szolgáltató biztosítja a Fotelgazda számára, hogy a tulajdonát képező állat fejlődését a Honlapon közzétett képeken, illetve grafikonokon rendszeres időközönként figyelemmel kísérhesse.
 3. A Szolgáltató a Fotelgazda Szolgáltató felhívására tett nyilatkozata alapján, annak megfelelően gondoskodik a Fotelgazdának a tulajdonát képező állat, annak szaporulata, illetve „hozadéka” sorsáról történő rendelkező nyilatkozatában foglaltak megfelelő végrehajtásáról.
 4. A Fotelgazda rendelkezése alapján a Szolgáltató a Fotelgazda által megadott szállítási címre házhoz szállítja a Fotelgazda tulajdonát képező állatot, illetve annak szaporulatát, vagy „hozadékát”.
 5. Igény esetén a Szolgáltató a Honlapon előre meghatározott díj ellenében rendezvényeket szervez a Fotelgazdák részére.

 

 1. A szolgáltatás területi hatálya
 2.  A szolgáltatások kizárólag az internetkapcsolattal rendelkező, Pécsen, illetve annak 15 km-es vonzáskörzetében lakóhellyel rendelkező Fotelgazda számára érhetőek el.
 3. Amennyiben a Fotelgazda úgy rendelkezik, a tulajdonát képező állatot vagy annak valamely „hozadékát” a Szolgáltató a Fotelgazda által megadott, Pécsen, illetve annak 15 km-es vonzáskörzetében házhoz szállítja, mely házhoz szállítási szolgáltatást havonta 1 alkalommal a megbízási díj tartalmazza, minden további alaklommal pedig előre meghatározott, és a Fotelgazdával üzenetben előre közölt szállítási költség ellenében történik.

 

 1. Fotelgazdaként történő regisztráció és belépés

​​

 1.  A Honlap szolgáltatásainak Fotelgazdaként történő igénybevételére a Fotelgazdaként történő regisztrációt követően van lehetőség.
 2. A regisztráció a „Regisztráció Fotelgazdaként” felirat kiválasztásával történik. A felirat kiválasztását követően a regisztrációhoz a regisztrációs adatlap kitöltésével meg kell adni a Fotelgazdaként regisztráló személy következő adatait: név, e-mail cím, jelszó, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám.

A megadott adatok a felhasználói fiókba történő belépést követően, az „Adataim módosítása” fülre kattintással bármikor módosíthatók. A hibás, illetve valótlan adatok megadásából eredő károk teljes mértékben a Fotelgazdát terhelik.

 1. Egy e-mail címhez csak egy regisztráció végezhető el. A regisztráció elküldésekor Szolgáltató a megadott e-mail címre egy hitelesítő levelet küld, amelyben a regisztráció érvényesítéséhez szükséges további lépésekről tájékoztatja a Fotelgazdát. A regisztráció külön érvényesítésére a téves regisztrálások elkerülése érdekében van szükség. A regisztráció érvényesítésére 7 nap áll rendelkezésre. A Fotelgazda az őt Fotelgazda minőségében megillető jogokat csak a regisztráció érvényesítését követően gyakorolhatja.
 2. A már regisztrált Fotelgazda a Honlapon megjelenő mezők kitöltésével (e-mail cím és jelszó megadása) és a „Bejelentkezés Fotelgazdaként” felirat kiválasztásával tud bejelentkezni. Ha a Fotelgazda elfelejtette a jelszavát, akkor az „Elfelejtette jelszavát?” felirat használatával megadhatja a regisztrációkor bejelentett e-mail címét, melyre Szolgáltató rendszere elküld egy, az új jelszó megadásához szükséges linket tartalmazó e-mailt. A Fotelgazda ezen linkre kattintással tud belépni felhasználói fiókjába, és új bejelentkezési jelszót megadni.
 3.  A Fotelgazda regisztrációját a Szolgáltató ÁSZF-ben megjelölt elektronikus elérhetőségein töröltetheti.

 

 

 1. Tájékoztatás az elektronikus úton történő szerződéskötésről

 

 1. Az állat tulajdonjogának Fotelgazdaként történő megszerzése elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 2.  A jelen weboldal szolgáltatásai kizárólag regisztrált felhasználók számára érhetőek el.
 3.  A Fotelgazda a Fotelgazdaként történő sikeres regisztrációt követően, a weboldalon saját felhasználói fiókjába történő belépés után a „Állat tartása” fülre kattintással választhatja ki az oldal által felkínált lehetséges opciókból a tartani kívánt állat fajtáját és mennyiségét. A kiválasztott állat neve mellett annak tulajdonjoga megszerzéséért fizetett ára is feltüntetésre kerül, melyet a Fotelgazda az összeg Honlapon megadott számlaszámra történő átutalásával, vagy bankkártyás fizetéssel fizethet ki.
 4.  Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a közismert vagy az általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0,- vagy 1,- Ft-os árra, az állat tulajdonjoga megszerzésére ezen a téves áron nem kerül sor, azonban Szolgáltató jogosult felajánlani a helyes áron történő értékesítést.
 5.  Felhívjuk a Fotelgazda figyelmét arra, hogy az állat neve mellett megjelenített képek csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek!
 6.  Az elektronikus megrendelés tartalmazza a tulajdonosként megszerezni kívánt állat megnevezését, számát és vételárát, valamint a fizetés módját.
 7.  A megrendelés menete:

A Fotelgazda a kiválasztott állat tulajdonjoga megszerzéséhez a „Kosár megtekintése” ikonra kattintással juthat el. A kosár megtekintése menüpontnál találja a „Tovább a tulajdonjog megszerzéséhez” feliratot

Ezt követően a tulajdonjog megszerzése további 3 szakaszból áll:

2. szakasz: Fotelgazda személyi adatainak, lakcímének, tartózkodási helyének megadása
3. szakasz: Számlázási adatok megadása,
4. szakasz: Rendelés áttekintése, összefoglalás.

A Fotelgazda az egyes szakaszok között vissza is léphet a számozott szakaszra, illetve bármikor megszakíthatja a tulajdonjog megszerzését, így a tulajdonjog megszerzésének véglegesítését megelőzően lehetősége nyílik adatainak áttekintésére és az esetleges hibák javítására. A „Gazdája leszek” gombra kattintás a megrendelés véglegesítésének minősül, mely a szerződés létrejötte esetén fizetési kötelezettséget von maga után.

 1.  Az elektronikus megrendelés a Ptk. 6.64. § (1) bekezdése szerinti szerződéskötésre vonatkozó ajánlatnak minősül. Szolgáltató a megrendelés beérkezéséről visszaigazoló levélben, elektronikus úton értesíti a Fotelgazdát.
 2.  Szolgáltató rendszere minden visszaigazolt megrendelésnek automatikusan rendelésazonosító számot ad, melyet a megrendelést visszaigazoló levél is tartalmaz. A Fotelgazda tudomásul veszi, hogy kizárólag e rendelésazonosítóval rendelkező megrendelések érvényesek.
 3. A visszaigazoló levél tartalmazza a szerződés lényeges elemeit, így különösen a felek megjelölését, a Fotelgazda lakcímét, a tulajdonosként megszerzett állatot (fajta és mennyiség szerint) és annak árát. A megszerezni kívánt állat tulajdonjogát a Fotelgazda a visszaigazolásban szereplő áron szerzi meg.
 4. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződéskötés nyelve a magyar. A Szolgáltató a Fotelgazda elektronikus megrendelését saját rendszerében iktatja, az utóbb – a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban, de legalább öt évig - hozzáférhető. 
 5. A Fotelgazda az állat tulajdonjoga megszerzésére a Szolgáltatónak leadott igényét a megrendelés véglegesítését követő 24 óráig törölheti. A 24 óra lejártát követően a Fotelgazda a szerződéstől, annak jellegére tekintettel már nem állhat el!
 6. A megrendelés törlése történhet a felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően az „Igényelt állatok” menüpontra kattintással, ezen menüponton belül pedig az adott állat neve mellett megjelenő „Igény törlése” ikonra kattintással. A Fotelgazda törlési szándékát a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott e-mail címére megküldött üzenetben jelezheti a Szolgáltató felé.

 

 1. A fizetés módja

 

 1. Az állat vételárát, az állat rendes tartásával kapcsolatban felmerülő havi költségeket és a Szolgáltató díját, valamint az állat tartásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő rendkívüli kiadásokat a Fotelgazda bankkártyás fizetéssel, vagy átutalással fizeti meg a Szolgáltató Honlapon megadott számlaszámára.
 2.  A havi 1 alkalommal történő ingyenes házhozszállításon felüli házhozszállítások díját a Fotelgazda a termék átvételekor fizeti meg a szállítónak készpénzben, vagy bankkártyával.

 

 1. A felek között létrejött szerződés megszűnése

 

A felek között létrejött szerződés megszűnik

 • amennyiben a Felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik
 • amennyiben a Fotelgazda a Szolgáltató felszólítására sem fizeti meg a tulajdonát képező állat maximum 1 havi tartási és szolgáltatási  díját, vagy az állat tartásával kapcsolatban felmerült rendkívüli kiadás költségét és a Szolgáltató a Fotelgazda által ezen ráutaló magatartással gyakorolt eladási opciós jog gyakorlása következtében az állat tulajdonjogát ezen 1 havi tartási díj, vagy a tartással kapcsolatban felmerült rendkívüli kiadások átvállalása fejében megszerzi
 • amennyiben a jelen ÁSZF-ben az adott állat fajtára meghatározott maximális tartási idő lejárt, a szerződés a jelen ÁSZF 1.5.3. pontjában foglaltak szerint megszűnik
 • amennyiben az állat elpusztul

 

 1. Panaszkezelés

 

Amennyiben a Vásárló panasszal fordul Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató a panaszt rögzíti, és legalább egy évig megőrzi. Szolgáltató a panaszt 30 napon belül kivizsgálja, majd a vizsgálat eredményéről a Honlapon keresztül írásban értesíti a Fotelgazdát. A panasz benyújtására a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségein van lehetőség.

 

A fogyasztónak minősülő Fotelgazda panaszának a Szolgáltató általi elutasítása esetén jogosult a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében.

A békéltető testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.huinfo@baranyabekeltetes.hu

 

A fogyasztónak minősülő Fotelgazda panaszával fogyasztóvédelmi hatósági eljárást is kezdeményezhet a területileg illetékes hivatalnál.

 

 1. Adatkezelés, adatvédelem

 

 1.  A regisztráció során történő adatai megadásával a Fotelgazda hozzájárul ezen adatok Szolgáltató általi kezeléséhez.
 2. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Fotelgazda ezen, regisztráció során megadott adatait bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Fotelgazda által megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben használja fel, a Fotelgazda ezen adatait kizárólag az „Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban” meghatározott személyeknek, az ott meghatározott célból adja ki, kivéve, ha az adatok harmadik személy részére történő kiadására a Szolgáltatót jogszabály kötelezi.
 3. Szolgáltató részletes adatkezelési elveit és adatvédelmi tájékoztatóját a Honlapon megtalálható „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat” tartalmazza, amely az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. A megrendelés leadásával a Fotelgazda hozzájárulását adja az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott műveletek végrehajtásához.

 

 

 1. Feliratkozás a hírlevélre

 

10.1. A Fotelgazdának lehetősége van feliratkozni a Szolgáltató hírlevél-szolgáltatására. A feliratkozással a Fotelgazda hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal hírleveleket és ajánlatokat küldjön részére.

 1.  A hírlevél-szolgáltatásról a Fotelgazda bármikor, indokolás nélkül leiratkozhat akként, hogy leiratkozási szándékáról értesíti Szolgáltatót az ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségek valamelyikén, akár elektronikusan is.

Szolgáltatónak a hírlevél-szolgáltatás működtetéséhez szükséges adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság …………………………... számon nyilvántartásba vette. 

 

A jelen Dokumentum PDF formátumban is letölthető a Honlapról az alábbi linkre kattintással:

ÁSZF LETÖLTÉSE